032Actinoptychus splendens var. glabrata
032Actinoptychus splendens var. glabrata