103 Aulacodiscus kilkellyanus var. sparsa. No diatoms found from this species.
103 Aulacodiscus kilkellyanus var. sparsa. No diatoms found from this species.