463. Pseudorutilaria monile. Valve view
463. Pseudorutilaria monile. Valve view