487. Rutilaria radiata. Girdle view.
487. Rutilaria radiata. Girdle view.