487. Rutilaria radiata. Valve view.
487. Rutilaria radiata. Valve view.